Grażyna Wnuk (Prezes): 500 481 405
Paweł Goleman (Zawadka): 607 062 886
kontakt.skpb.lublin@gmail.com

Statut

Statut Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Lublinie

Odznaka przewodnicka SKPB Lublin

Rozdział I. Nazwa, siedziba, emblematy.

1. Klub PTTK nosi nazwę „Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Lublinie” (zwane dalej SKPB Lublin lub Koło). SKPB Lublin jest jednostką organizacyjną Oddziału Akademickiego PTTK im. Wincentego Pola w Lublinie.

2. Siedzibą SKPB Lublin jest miasto Lublin, zaś głównym obszarem działalności Karpaty, ze szczególnym uwzględnieniem Bieszczadów, Beskidu Niskiego oraz ich pogórzy.

3. Emblematami SKPB Lublin są:

a) odznaka przewodnika SKPB Lublin w kształcie trójkąta z motywem lubelskiej wycinanki ludowej, otoczonej napisem „Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich Lublin”,

b) odznaka sympatyka SKPB Lublin,

c) sweter oraz polar koloru zielonego z żółto-brązowym paskiem na lewym ramieniu,

d) inne emblematy i ubiory zatwierdzone przez Walne Zebranie Członków SKPB Lublin.

 

Rozdział II. Cele SKPB Lublin.

4. Celem działalności SKPB Lublin jest:

a) propagowanie kwalifikowanej turystyki górskiej, zwłaszcza w środowisku akademickim,

b) propagowanie krajoznawstwa i wiedzy na temat ochrony przyrody,

c) upowszechnianie wiedzy o górach,

d) szkolenie kandydatów na przewodników SKPB,

e) szkolenie kandydatów na państwowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek po uzyskaniu upoważnienia określonego odrębnymi przepisami.

5. SKPB Lublin realizuje cele poprzez:

a) organizacje, prowadzenie i obsługę imprez turystycznych, m.in. „Rajd Bieszczady” i „Rajd Beskid Niski” oraz prowadzenie baz noclegowych po uzyskaniu zezwolenia określonego odrębnymi przepisami,

b) organizacje prelekcji, wykładów i wystaw,

c) organizacje kursu dla kandydatów, o których mowa w pkt. 4 d), e),

d) gromadzenie i udostępnianie publikacji o górach,

e) prowadzenie działalności wydawniczej,

f) współpracę z innymi organizacjami.

 

Rozdział III. Członkostwo.

6. Członkami SKPB Lublin są:

a) członkowie honorowi,

b) członkowie zwyczajni,

c) członkowie seniorzy,

d) sympatycy.

7.1. Członkiem honorowym Koła może być osoba szczególnie zasłużona dla SKPB Lublin.

7.2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.

8.1. Członkiem zwyczajnym może być każdy, kto spełni następujące warunki:

a) ukończy pozytywnie kurs wymieniony w pkt. 5 c),

b) pozytywnie złoży wewnętrzny egzamin przed Komisja Egzaminacyjną SKPB Lublin w ciągu 3 lat od rozpoczęcia kursu,

c) odbędzie staż członkowski trwający 6 miesięcy i uzyska pozytywną opinię Zarządu,

d) złoży przyrzeczenie o treści:

„Wstępując w szeregi SKPB Lublin przyrzekam kontynuować szczytne tradycje przewodnictwa górskiego, dbać o honor przewodnika studenckiego i dobro Koła. Przyrzekam pogłębiać wiedzę o górach i przekazywać ją moim kolegom oraz powierzonym mojej opiece turystom. Przyrzekam przestrzegać na szlaku zasad koleżeństwa oraz udzielać rady i pomocy potrzebującym. Przyrzekam przestrzegać Statutu naszego Koła.”.

8.2. Od opinii Zarządu wymienionej w pkt. 8.1. c) przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna w szczególnych przypadkach może przedłużyć okres stażu.

8.3. Przewodnicy innych kół studenckich i beskidzcy przewodnicy państwowi mogą starać się o przyjęcie do SKPB Lublin z pominięciem czynności wymienionych w pkt. 8.1. a), b).

8.4. Wniosek wymieniony w pkt. 8.3. składany jest do Zarządu w formie pisemnej. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej SKPB Lublin.

9. Członek zwyczajny ma prawo do:

a) wykonywania zadań przewodnika górskiego po uzyskaniu uprawnień państwowych wymaganych odrębnymi przepisami,

b) korzystania z przywilejów wynikających z przynależności do SKPB Lublin,

c) uczestnictwa w pracach i imprezach SKPB Lublin,

d) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków SKPB Lublin oraz zwykłych zebraniach Koła,

e) wybierania i bycia wybieranym do organów SKPB Lublin oraz głosowania w innych sprawach na walnym Zabraniu Członków SKPB Lublin,

f) noszenia emblematów określonych w pkt. 3 a), c), d) i posiadania legitymacji członkowskiej.

10. Członek zwyczajny ma obowiązek:

a) dbania o honor, dobre imię i interesy SKPB Lublin,

b) płacenia składek członkowskich SKPB Lublin,

c) podporządkowania się uchwałom i regulaminom władz SKPB Lublin,

d) ścisłego przestrzegania statutu SKPB Lublin,

e) świadczenia prac na rzecz Koła,

f) podjęcia starań o uzyskanie uprawnień określonych w pkt. 9 a).

11. W przypadku gdy członek zwyczajny nie wypełnia obowiązku wymienionego w pkt. 10 b), pozbawiony jest prawa członka zwyczajnego wymienionego w pkt. 9 e).

12.1. Członek zwyczajny może zostać członkiem seniorem po pięciu latach wypełniania obowiązków wymienionych w pkt. 10 na własny wniosek. O zmianie statusu członka SKPB Lublin decyduje Zarząd i ogłasza w księdze wymienionej w pkt. 24 k).

12.2. Od uchwały takiej przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej.

12.3. Członek senior posiada takie same prawa jak członek zwyczajny, wymienione w pkt. 9 oraz obowiązki, wymienione w pkt. 10 z wyjątkiem pkt. 10 b) i e).

13.1. Sympatykiem SKPB Lublin może być osoba zainteresowana działalnością Koła oraz biorąca udział w organizowanych przez nie imprezach.

13.2. Status sympatyka SKPB Lublin nadaje Zarząd za zgodą zainteresowanego.

14. Sympatyk SKPB Lublin ma prawo:

a) uczestniczenia w pracach i imprezach SKPB Lublin, z ograniczeniami wynikającymi z ich regulaminów,

b) uczestniczenia w zebraniach i Walnym Zebraniu Członków SKPB Lublin bez prawa określonego w pkt. 9 e),

c) noszenia odznaki sympatyka SKPB Lublin.

15. Sympatyk SKPB Lublin ma obowiązek:

a) dbania o honor, dobre imię i interesy SKPB Lublin,

b) podporządkowania się uchwałom i regulaminom władz SKPB Lublin,

c) ścisłego przestrzegania statutu SKPB Lublin.

16. Przynależność do SKPB Lublin ustaje w razie:

a) śmierci,

b) wykluczenia uchwałą Walnego Zebrania Członków SKPB Lublin w przypadku nie wypełniania obowiązków członka zwyczajnego i seniora określonych w pkt. 10, z uwzględnieniem pkt. 12.3.,

c) wykluczenia uchwałą Zarządu SKPB Lublin w przypadku nie wypełniania obowiązków sympatyka SKPB Lublin określonych w pkt. 15. Od uchwały przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej SKPB Lublin,

d) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego w formie pisemnej do Zarządu SKPB Lublin.

 

Rozdział IV. Organy SKPB Lublin.

17.1. Organami SKPB Lublin są:

a) Walne Zebranie Członków SKPB Lublin,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

17.2. Zarząd i Komisja Rewizyjna kieruje SKPB Lublin pomiędzy wyborczymi Walnymi Zebraniami Członków SKPB Lublin.

18.1. Walne Zebranie Członków SKPB Lublin jest najwyższą władzą Koła.

18.2. Zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku.

18.3. W razie potrzeby Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SKPB Lublin z własnej inicjatywy, bądź na żądanie Komisji Rewizyjnej lub pisemne żądanie 15 członków zwyczajnych lub seniorów.

18.4. Zarząd co najmniej miesiąc wcześniej podaje termin i miejsce Walnego Zebrania Członków SKPB Lublin do wiadomości członków przez wywieszenie ogłoszenia w lokalu Koła oraz na stronie internetowej Koła.

19. Przepisy o Walnym Zebraniu Członków SKPB Lublin stosuje się odpowiednio do Nadzwyczajnego Zebrania Członków SKPB Lublin, z zastrzeżeniem, że Nadzwyczajne Zebranie Członków SKPB Lublin jest prawomocne niezależnie od liczby członków zwyczajnych SKPB Lublin biorących w nim udział.

20.1. Walne Zebranie Członków SKPB Lublin jest prawomocne, jeżeli bierze w nim udział 50% członków zwyczajnych SKPB Lublin, którzy opłacili składki członkowskie za rok kalendarzowy, w którym odbywa się Walne Zebranie.

20.2. Jeżeli o oznaczonej godzinie członkowie SKPB Lublin nie zbiorą się w wymaganej liczbie Walne Zebranie Członków SKPB Lublin uprawomocnia się po godzinie, gdy bierze w nim udział co najmniej 1/3 członków zwyczajnych SKPB Lublin, którzy opłacili składki członkowskie za rok kalendarzowy, w którym odbywa się Walne Zebranie.

21. Do uprawnień Walnego Zebrania Członków SKPB Lublin należy:

a) ustalenie kierunków i programu działalności SKPB Lublin,

b) rozpatrzenie sprawozdania z działalności SKPB Lublin przedstawionego przez Zarząd i Komisje Rewizyjną,

c) rozpatrzenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi,

d) wybór, w głosowaniu tajnym, Prezesa SKPB Lublin oraz Komisji Rewizyjnej,

e) nadawanie godności członka honorowego,

f) uchwalanie i zmiana Statutu SKPB Lublin,

g) zawieszanie w prawach i wykluczanie członków z SKPB Lublin, w przypadku nie wypełniania obowiązków członka SKPB Lublin.

22.1. Walne Zebranie Członków SKPB Lublin prowadzi Przewodniczący, którym zostaje członek zwyczajny lub senior wyznaczony przez Zarząd.

22.2. Przewodniczący powołuje, z osób biorących udział w Walnym Zebraniu Członków SKPB Lublin, Sekretarza Walnego Zebrania Członków SKPB Lublin, celem sporządzenia protokołu z obrad, który po sporządzeniu podpisuje Przewodniczący i Sekretarz.

23.1. Zarząd SKPB Lublin składa się od trzech do pięciu osób – członków zwyczajnych lub seniorów. Wybrany przez Walne Zebranie Członków SKPB Lublin Prezes wskazuje Komisji Rewizyjnej w terminie 2 tygodni od wyboru, członków Zarządu w liczbie określonej w zdaniu poprzednim wraz z zakresem odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu. Informację o członkach Zarządu oraz zakresie odpowiedzialności ogłasza się poprzez ogłoszenie w lokalu SKPB Lublin oraz na stronie www.skpb.lublin.pl. Członków Zarządu samodzielnie odwołuje Prezes Zarządu SKPB Lublin.

23.2. Do czasu wskazania przez Prezesa członków Zarządu, decyzje Zarządu zapadają głosami Prezesa i Komisji Rewizyjnej.

23.3. Ustąpienie z Zarządu ponad 50% jego składu w czasie kadencji obliguje Komisję Rewizyjną do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w celu wyboru nowego Zarządu.

23.4. Zebrania Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.

24. Do obowiązków Zarządu SKPB Lublin należy:

a) reprezentowanie SKPB Lublin na zewnątrz, Do składania oświadczeń woli w imieniu SKPB uprawnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu z zastrzeżeniem pkt. 27 f),

b) kierowanie działalnością Koła między Walnymi Zebraniami Członków SKPB Lublin,

c) realizowanie kierunków i programu działania SKPB Lublin ustalonych przez Walne Zebranie Członków SKPB Lublin,

d) zarządzanie majątkiem i funduszami SKPB Lublin z zastrzeżeniem pkt. 27 f) i czuwanie nad realizacją wynikających stąd zobowiązań podatkowych,

e) ustalanie wysokości składek członkowskich za zgodą Komisji Rewizyjnej,

f) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków SKPB Lublin,

g) nadawanie statusu sympatyka SKPB Lublin,

h) podejmowanie uchwal w innych sprawach, o ile nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji pozostałych władz SKPB Lublin,

i) wydawanie regulaminów wymienionych w pkt. 25.2.,

j) prowadzenie księgi uchwał Walnego Zebrania Członków SKPB Lublin, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

k) prowadzenia księgi adresów członków SKPB Lublin wymienionych w pkt. 6,

l) zwalniania członków zwyczajnych z wypełniania poszczególnych obowiązków wymienionych w pkt. 10.

25.1. Zarząd zobowiązany jest do zapewnienia organizacji imprez wymienionych w pkt. 5 a). W tym celu Zarząd, w drodze uchwały, wyznacza osoby odpowiedzialne za ich realizacje.

25.2. Zarząd wydaje regulaminy prowadzenia imprez wymienionych w pkt. 5 a) oraz regulaminy funkcjonowania baz noclegowych prowadzonych przez SKPB Lublin. Regulamin kursu wymienionego w pkt. 5 c) musi być zgodny z obowiązującymi przepisami.

25.3. Osoby odpowiedzialne za realizacje imprez w terminie jednego miesiąca od daty ich zakończenia składają rozliczenie finansowe oraz sprawozdanie z ich organizacji w formie pisemnej Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

26.1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym SKPB Lublin.

26.2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego.

26.3. Wakat w Komisji Rewizyjnej jest uzupełniany na mocy uchwały pozostałych jej członków za zgodą Zarządu.

26.4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być równocześnie członkiem Zarządu SKPB Lublin.

27. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

a) stały nadzór nad działalnością Zarządu,

b) nadzór nad zgodnością uchwał Zarządu i uchwał Walnego Zebrania Członków SKPB Lublin ze Statutem Koła,

c) rozstrzyganie spornych kwestii dotyczących bieżącej działalności Koła,

d) rozpatrywanie odwołań wymienionych w Statucie,

e) wykładnia postanowień Statutu SKPB Lublin,

f) udzielanie zgody Zarządowi na dokonywanie czynności prawnej obejmującej rozporządzenie prawem o wartości powyżej 10 000 zł lub z której wynika zobowiązanie do świadczenia wartości powyżej 10 000 zł.

28. Zarząd na koniec każdego kwartału składa ustne, a na dwa tygodnie przed terminem zwołania Walnego Zebrania Członków SKPB Lublin – pisemne sprawozdanie ze swojej działalności na ręce członków Komisji Rewizyjnej.

29.1. Uchwały organów SKPB Lublin zapadają zwykłą większością głosów, o ile inaczej nie postanowiono.

29.2. Wszystkie uchwały organów SKPB Lublin ogłaszane są w księdze wymienionej w pkt. 24 j).

 

Rozdział V. Fundusze i majątek SKPB Lublin.

30. Funduszami SKPB Lublin są:

a) wpływy ze składek członkowskich,

b) dotacje, darowizny i środki uzyskane z wykonywania działalności określonej statutem.

31. Fundusze i majątek SKPB Lublin mogą być używane wyłącznie do realizacji zadań określonych w Statucie.

 

Rozdział VI. Zmiana Statutu i rozwiązanie SKPB Lublin.

32. Zmiana Statutu wymaga uchwały podjętej kwalifikowaną większością głosów przy obecności co najmniej 50% członków zwyczajnych SKPB Lublin.

33.1. Dla rozwiązania SKPB Lublin potrzebna jest pisemna zgoda 2/3 wszystkich członków honorowych, zwyczajnych i seniorów.

33.2. W przypadku wymienionym w pkt. 33.1. Zarząd SKPB Lublin ogłasza rozwiązanie SKPB Lublin.

 

Rozdział VII. Przepisy przejściowe i końcowe.

34.1. Członkami seniorami stają się wszyscy członkowie zwyczajni dotychczas działającego SKPB Lublin, którzy złożyli przyrzeczenie wymienione w pkt. 8 d) przed 31 grudnia 2000 roku. Od postanowienia, w indywidualnych przypadkach, przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej.

34.2. Statut wchodzi w życie z chwilą uchwalenia przez Walne Zebranie Członków SKPB Lublin, za wyjątkiem postanowień pkt. 20.1. i 20.2., które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.