Grażyna Wnuk (Prezes): 500 481 405
Paweł Goleman (Zawadka): 607 062 886
kontakt.skpb.lublin@gmail.com

Regulamin

Regulamin rajdów turystycznych Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Lublinie

Niniejszy regulamin rajdów turystycznych został wydany na podstawie Uchwały Zarządu Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2023 r. realizując art. 24  i) oraz art. 25.2 Statutu Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Lublinie

§ 1. Definicje

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie stosuje się poniższe określenia
i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

SKPB Lublin, Koło – Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich
w Lublinie, jednostka organizacyjna Oddziału Akademickiego PTTK im. Wincentego Pola w Lublinie, mająca siedzibę w Lublinie,

Statut – Statut Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Lublinie,

Rajd – Rajd turystyczny jednodniowy lub wielodniowy lub impreza turystyczna prowadzona w dowolnej formie, organizowana przez SKPB Lublin,

Zarząd – Zarząd SKPB Lublin wybrany przez Walne Zebranie Członków SKPB Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Statucie,

Prezes – Prezes SKPB Lublin,

Kierownik rajdów – Członek Zarządu SKPB Lublin odpowiedzialny za koordynację organizacji rajdów,

Organizator – Prowadzący rajd, osoba odpowiedzialna za wszelkie czynności związane z przeprowadzeniem rajdu,

Uczestnik – Uczestnik rajdu, osoba spełniająca wymagania związane ze specyfiką danego rajdu określone przez Prowadzącego lub Kierownika rajdów,

Rejestracja – Zapis na rajd, warunkujący uczestnictwo w rajdzie.

§ 2. Przepisy początkowe i cele rajdów

1. SKPB Lublin na podstawie art. 5 pkt. a) Statutu realizuje swoje cele określone w art. 4 Statutu poprzez między innymi organizację rajdów turystycznych.

2. Rajdy turystyczne SKPB Lublin mają na celu:

a) propagowanie szeroko rozumianej turystyki jako formy rekreacji
i odpoczynku,

b) propagowanie krajoznawstwa i wiedzy na temat ochrony przyrody,

c) upowszechnianie wiedzy o geografii Polski, Europy i Świata,

d) popularyzację wiedzy historycznej i etnograficznej,

e) integrację środowiska akademickiego i turystycznego w Lublinie
i regionie,

f) integrację międzypokoleniową,

g) wymianę doświadczeń w środowisku przewodnickim i turystycznym,

h) promowanie działalności i historii SKPB Lublin w tym w szczególności kursu przewodnickiego.

3. Zarząd podejmuje decyzje do których posiada kompetencje na podstawie niniejszego regulaminu zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Podejmowanie decyzji lub głosowanie nad decyzją może odbywać się na wniosek co najmniej jednego z Członków Zarządu lub organizatora rajdu na Zebraniu Zarządu lub korzystając z metod teleinformatycznych.

§ 3. Organizatorzy i uczestnicy

1. Organizatorem (prowadzącym) rajd może zostać:

1) Członek SKPB Lublin:

a) Członek zwyczajny,

b) Członek honorowy,

c) Członek senior,

d) Sympatyk.

2) Osoba zaangażowana w działalność koła:

a) Kursant kursu przewodnickiego,

b) Inna osoba za zgodą Kierownika rajdów lub Zarządu.

2. Uczestnikiem rajdu może być osoba, która łącznie spełni wszystkie poniższe warunki:

a) Osoba, która spełnia wymagania rajdu ogłoszone przed rajdem przez prowadzącego lub Kierownika rajdów lub Zarząd.

b) Osoba dokonująca odpowiedniej rejestracji lub zapisu na rajd
w terminie określonym przez prowadzącego, Kierownika rajdów lub Zarząd.

§ 4. Warunki uczestnictwa w rajdzie

1. Uczestnikiem rajdu może być osoba pełnoletnia. W przypadku osoby niepełnoletniej warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest uczestniczenie wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym lub osobą wyznaczoną przez rodzica lub opiekuna prawnego lub po przedstawieniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w rajdzie bez przydzielonego opiekuna.

2. Rejestracja może nastąpić po złożeniu wniosku o rejestrację na podstawie i w granicach warunków określonych przez niniejszy regulamin oraz warunki określone przez organizatorów, Kierownika rajdów lub Zarząd dla danego rajdu.

3. Rejestracja na rajd następuje po akceptacji przez organizatorów, Kierownika rajdów lub Zarząd i po dostarczeniu wiadomości zwrotnej.

4. Warunkiem koniecznym do prawidłowej rejestracji na rajd jest:

a) Podanie imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego.

b) Akceptacja niniejszego regulaminu, szczegółowych warunków określonych przez organizatorów, Kierownika rajdów lub Zarząd.

c) Wyrażenie zgody na przetwarzanie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizacyjnych rajdu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

d) Dokonania opłaty za rajd w terminie określonym przez organizatorów (jeżeli dotyczy).

e) Wykazanie odpowiedniego poziomu zdrowia do bezpiecznego uczestnictwa w rajdzie.

5. Organizator, Prezes, Kierownik rajdów lub Zarząd mogą odmówić uczestnictwa w rajdzie osobie w przypadku której co najmniej jeden
z poniższych warunków zostanie spełniony:

a) Uczestnictwo danej osoby wiązałoby się ze znacznymi niedogodnościami dla pozostałych uczestników lub organizatorów.

b) Został wyczerpany limit uczestników przewidziany przez organizatorów, Kierownika rajdów lub Zarząd.

c) Osoba w przeszłości utrudniała przygotowanie, przebieg, promocję, realizację rajdu lub innej działalności Koła.

d) Osoba w przeszłości nie stosowała się do niniejszego regulaminu lub warunków określonych do danego rajdu przez organizatorów, Kierownika rajdów lub Zarząd lub innych przepisów wewnętrznych Koła.

e) Osoba podała przy rejestracji fałszywe dane osobowe lub posługuje się lub posługiwała się niewłaściwymi lub fałszywymi danymi osobowymi.

f) Osoba nie stawiła się lub spóźniła się na zbiórkę przed wyjazdem w umówionym miejscu, w określonym czasie przez Organizatorów, Kierownika rajdów lub Zarząd.

g) Istnieje uzasadniona obawa, że uczestnictwo w rajdzie danej osoby może wiązać się z ryzykiem dla życia lub zdrowia tej osoby lub innych osób, w tym zdrowia psychicznego.

h) Uczestnictwo danej osoby jest sprzeczne z prawem, Statutem Koła, niniejszym regulaminem, regulacjami wewnętrznymi obiektów w których odbywa się rajd lub przedsiębiorstw z których usług korzysta się w czasie rajdu.

i) Istnieje uzasadnione podejrzenie wystąpienia zagrożenia w przypadku potencjalnego uczestnictwa danej osoby w rajdzie. Zagrożenie to może dotyczyć co najmniej jednego punktu z poniższych:

1) Bezpieczeństwa rajdu i jego uczestników,

2) Bezpieczeństwa osób postronnych,

3) Bezpieczeństwa publicznego,

4) Komfortu psychicznego uczestników i organizatorów rajdu,

5) Sprawnej organizacji rajdu,

6) Możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,

7) Możliwości podjęcia działalności na szkodę lub wizerunek uczestników rajdu, organizatorów lub Koła.

6. Uczestnik rajdu jest zobowiązany:

a) Przestrzegać niniejszy regulamin, polecenia i zalecenia organizatorów, Kierownika rajdu lub Członków Zarządu związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, właściwego przebiegu rajdu, respektowania niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa.

b) Stawić się w wyznaczonym miejscu i terminie związanym
z organizacją rajdu.

c) Umożliwić spokojne uczestnictwo innym uczestnikom rajdu
i organizatorom na zasadach koleżeństwa, poszanowania zdrowia, życia, zapewnienia bezpieczeństwa i  komfortu psychicznego,

d) Do poszanowania i ochrony przyrody, nieingerowania nadmiernego
w ekosystemy, niepłoszenia i niedokarmiania dzikich lub nieznanych zwierząt.t

§ 5. Odpowiedzialność

1. Organizator, Kierownik rajdów, Zarząd i Koło nie ponoszą odpowiedzialności za:

a) niestosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu, przepisów prawa, regulacji wewnętrznych obiektów w których odbywa się rajd lub przedsiębiorstw z których usług korzysta się w czasie rajdu przez uczestników rajdu.

b) rzeczy osób uczestniczących w rajdzie.

c) działania lub zaniechania osób uczestniczących w rajdzie.

d) uszczerbek na zdrowiu lub życiu uczestnika rajdu wynikający z nieprzestrzegania zaleceń organizatorów rajdu, nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów prawa, nierespektowania warunków terenowych i pogodowych w czasie rajdu, niewłaściwego przygotowania kondycyjnego i sprzętowego do rajdu, niestosowania się do powszechnych zasad bezpieczeństwa i zapobieganiu zagrożeniom.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd.

2. Zarząd zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą wchodzić w życie z dniem uchwalenia.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Zarząd.